Quins serveis oferim?

img

Els Enginyers de Mines som els únics professionals amb la competència exclusiva de disseny i execució de treballs on es requereix l'ús d'explosius, ja siguin voladures de producció en explotacions mineres, voladures en obra pública o demolicions realitzades amb explosius.
 
Projectes de voladures especials
Direccions Facultatives en voladures
Càlculs de càrregues
Perforació i càrrega de voladures
Estudis de vibracions
Voladures subaquàtiques
Demolicions amb explosius
Tramitació i obtenció de permisos, llicències i legalitzacions
Peritatges

Altres serveis